Geschillen
 1. Partijen proberen er bij geschillen altijd in onderling over uit te komen. Mocht dat niet lukken, staat het partijen vrij zich te wenden tot de Nederlandse rechter.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de verkoper is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Op overeenkomsten tussen de webshop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
Klachtplicht
 1. Klachten over de levering dienen telefonisch, per e-mail of per post aan ons gemeld te worden.
 2. Klachten over het product zelf dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. De consument dient de klacht zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven. Deze klacht kan ook gemaild worden. De webshop zorgt er na ontvangst van de klacht voor dat de klacht in behandeling genomen wordt en waar mogelijk wordt opgelost.
Wijziging overeenkomst
 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.
 2. Als de wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht de verkoper de consument hierover vooraf schriftelijk in.
Eigendomsvoorbehoud
 1. De bij de verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de consument de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Als zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft de verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat consument volledig en conform afspraak heeft betaald.
Overmacht
 1. Kan de verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor schade.
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door consument kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, sabotage, energiestoring, overstroming, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en overheidsmaatregelen die direct of indirect invloed hebben op de bedrijfsvoering in het bedrijf van de verkoper (zoals een (gedeeltelijke) lockdown).
 3. Ook verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de verplichtingen voldoen.
 4. Indien voorgaande situatie zich voordoet, dan worden de verplichtingen opgeschort zolang de verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Levering
 1. De consument is, behoudens het herroepingsrecht, verplicht de zaken af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren. Als de consument afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van consument op te slaan.
 2. Een door de webshop opgegeven levertermijn is altijd indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
Tekortkomgingen
 1. De consument controleert het geleverde op het moment van de levering op kwaliteit en kwantiteit. De consument moet nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst, of aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gesteld mogen worden.
 2. Tekortkomingen met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen bekwame tijd na de dag van aflevering van de goederen door de consument schriftelijk bij de verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht heeft de consument recht op herstel, nieuwe levering of ontbinding van de gehele overeenkomst.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
Uitoefening herroepingsrecht
 1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product (aantoonbaar) terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds ontvangen is door de verkoper of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 7. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
 8. Als de consument bij het aangaan van de overeenkomst op afstand heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoop de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Herroepingsrecht
 1. De consument heeft 14 dagen het recht de overeenkomst op afstand te herroepen. Deze bedenktermijn gaat bij producten in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. In geval van diensten gaat de bedenktijd in vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. De consument is alleen aansprakelijk voor waardeverminderingen van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan conform lid 3 van dit artikel.
 5. Bij gepersonaliseerde producten geldt geen herroepingsrecht.
De prijs & betaling
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Voor zover niets anders is bepaald in de overeenkomst of de aanvullende voorwaarden, worden de door de consument verschuldigde bedragen direct bij het aangaan van de overeenkomst betaald via iDEAL of creditcard. Dit is ook het geval indien voor de afhaaloptie wordt gekozen. De consument gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument een aanbod van de verkoper aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg, bijvoorbeeld via de website, heeft aanvaardt, bevestigt de verkoper zo snel mogelijk per e-mail de ontvangt van de aanvaarding door de consument. Zolang de bevestiging niet is verzonden, kan de consument de aanvaarding herroepen.
 3. De verkoper kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de webshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Het voorgaande geldt ook in het geval er reeds een bevestigingsmail zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel is verzonden.
Het aanbod
 1. Alle aanbiedingen van verkoper zijn geheel vrijblijvend.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Die zijn vergissingen en fouten die voor de consument duidelijk had moeten zijn. 3.
 3. Op de website of in de offerte genoemde levertijden zijn indicatief. Als een levertijd niet wordt gehaald treden partijen in overleg om tot een goede oplossing te komen. Het recht op een schadevergoeding wordt hierbij uitgesloten.
Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten via de website, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit onverhoopt niet mogelijk is, zal de verkoper voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos wordt toegezonden.
 3. Als de overeenkomst op afstand via de website wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier elektronisch kan worden opgeslagen (bijvoorbeeld PDF). Als dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.
Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 7. Gepersonaliseerde producten: producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 8. Verkoper: Freds2wielers, gevestigd te (1211 CW) Hilversum aan de Zeedijk 34;
 8. Levering: na bestelling via de website een levering aan het adres zoals opgegeven door de consument of een afhaling op locatie van verkoper

ALGEMENE VOORWAARDEN